Praktische informatie

Leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat is elke dag open vanaf 7u45 tot 17u00.

Waarvoor kan je terecht bij het secretariaat?

 • Allerlei attesten en documenten
 • Allerhande informatie
 • Studietoelagen: In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden. Op dat ogenblik kunnen ook de juiste voorwaarden tot het bekomen van een toelage verstrekt worden

Onthaalbrochure

Je kan steeds een onthaalbrochure opvragen in de school.

Keuzevakken

Bij de eerste inschrijving dient een keuze gemaakt te worden:

- tussen de cursus levensbeschouwelijke vakken. (één van de erkende godsdiensten, nc zedenleer of godsdienstvrijstelling)

- keuzevak naast de basisvorming (bijvoorbeeld De Dansacademie, talentontwikkeling, bedrijfsbeheer, ...)

Deze keuze mag voor 30 juni van elk voorgaand schooljaar (huidige leerlingen) en uiterlijk de 8ste schooldag (nieuwe leerlingen) gewijzigd worden.

Bij inschrijving of de eerste schooldag worden de formulieren voor keuzevakken en complementaire activiteiten aan de leerlingen bezorgd.

Bereikbaarheid
 • Campus Tant: Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
 • Campus Groenestraat: Groenestraat 170, 8800 Roeselare

Beide campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zie menu 'Contactgegevens' voor meer informatie.

Middagmaal

Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk. Er is een gezonde afwisseling in de menu’s.

Leerlingen van het eerste tot en met vijfde jaar blijven over de middag verplicht op school, met uitzondering van leerlingen die binnen een straal van 3km van de school wonen én toestemming van de ouders hebben om thuis te gaan eten. Deze leerlingen kunnen een middagpasje aanvragen.

Dagindeling - lesrooster

Door het stijgende aantal leerlingen zijn we genoodzaakt om volgend schooljaar de dagindeling aan te passen.
Kort samengevat komt het hierop neer:

 • De middagpauze duurt 50 minuten i.p.v. 1 uur en is verschillend in tijdstip voor de 1ste graad en voor de 2de/3de graad

 • De 2de en 3de graad kan een 9de lesuur hebben (niet op vrijdag)

De nieuwe dagindeling ziet er als volgt uit:

Dag Tant

LET OP: Een 9de lesuur is enkel van toepassing op campus Tant!

 

Studie: Afhankelijk van het uurrooster beginnen de lessen voor sommige leerlingen later of eindigen vroeger. Leerlingen kunnen dan steeds in de studie terecht. (van 8u00 tot 17u20).

Schoolagenda & Smartschool

De school werkt met een digitale agenda (Smartschool). In campus Groenestraat is er van 1B-6B nog een papieren agenda.

Elke ouder/verantwoordelijke kan in het begin van het schooljaar een co-account aanvragen. Daarnaast ontvangt elke leerling ook een planningsagenda.

Communicatie tussen de school en de ouders/verantwoordelijken gebeurt via Smartschool, via de planningsagenda en via brieven. Platform van Smartschool: https://mskaroeselare-sgr26.smartschool.be 

Formulieren voor een trein- en busabonnement kunnen de leerlingen in de lijnwinkel of het station in orde brengen.

Via de gelijke onderwijskansenwerking biedt de school extra ondersteuning aan bij het invullen van de aanvragen studietoelagen of andere documenten.

Afwezigheden & te laat komen

Afwezigheden

 • Breng zo snel mogelijk de school telefonisch op de hoogte;
 • Bij een geplande afwezigheid (Doktersbezoek) indien mogelijk, vooraf het secretariaat al op de hoogte brengen.

Zie brief afwezigheden voor meer uitleg: pdf bestandBrief afwezigheden.docx (235 kB)

Te laat komen

 • Indien mogelijk verwittig je telefonisch de school;
 • Bij aankomst op de school ga je onmiddellijk naar het secretariaat;
 • Na een nota in het agenda ga je direct naar het juiste klaslokaal.
Zorg: Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft een gespecialiseerd team van psychopedagogische consulenten, maatschappelijke werkers, verpleegsters en dokters.

Zij helpen de leerlingen in hun groeiproces tot volwassene. Zij besteden grote aandacht aan het vlot verloop van de studies. Zij verstrekken informatie en hulpverlening in verband met karakter, gedrag, gezondheid, studiemethodes, leermoeilijkheden. Alle raadplegingen zijn kostenloos.

Tenslotte beschikken zij over een informatheek met inlichtingen over studierichtingen, scholen, dagen avondonderwijs, voltijds of deeltijd leren.

CLB Mandel en Leie

Schoolverzekering

De leerlingen zijn gratis verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op school en op de kortste weg van en naar school. Materiële schade en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden wordt door de verzekering niet gedekt.

Elk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld op het leerlingensecretariaat.

Vakantieregeling

Een gedetailleerd overzicht van belangrijke activiteiten, vakanties en vrije dagen wordt meegegeven op de eerste schooldag.

fulloption
Leefregels en schoolreglement
 1. Ik gedraag me rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 2. Je komt aan voor het belsignaal.
 3. Je hebt het nodige materiaal bij je in een ordentelijke tas.
 4. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
 5. Je rookt niet op school.
 6. Je gsm staat enkel aan tijdens de pauzes.
  Bij overtreding van deze afspraak kan het toestel tot het einde van de dag in beslag genomen worden. Fotograferen/filmen zonder toestemming van de leerkracht in de klas/school kan niet. 
 7. Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk na je terugkeer op school.
  Voor afwezigheid van meer dan drie dagen is steeds een doktersattest vereist. Je brengt zelf dit attest binnen bij leerlingenbegeleiding binnen de 10 dagen. 
 8. Al te opvallende piercings, kapsels, kledij, ...kunnen door de directie verboden worden.
 9. Hoofddeksels en religieuze symbolen: 
  Het is in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens

Het schoolreglement kan u vanaf nu digitaal raadplegen: Klik hier.